Návštěva pedagogicko-psychologické poradny a příprava předškoláka

Celý tento školní rok je plný zvratů, karantén, nemocí a u nás byl celý podzim a zima velmi náročné období, kdy jsme byli více doma, než ve školce. Tedy předškolní docházka nebyla nijak slavná a tak jsme se rozhodli navštívit pedagogicko psychologickou poradnu (PPP), abychom zjistili, jak je náš předškolák připravený na blízký nástup do školy. Pedagogicko psychologická poradna není určena pouze pro děti, které jsou k návštěvě doporučeny ze strany školky/školy, ale můžete navštívit poradnu i s dítětem, které je například velmi nadané a chcete se poradit, jakým způsobem jeho potenciál zlepšit. Talentované děti mohou získat v rámci školy individuální vzdělávací plán, na jehož základě může pracovat na samostatných úkolech tak, aby se naplnily potřeby daného žáka ve spolupráci s učitelem. Poradnu můžete navštívit v případě, kdy si nejste jisti a zvažujete případný odklad školní docházky, což bývá nejčastější důvod návštěvy PPP v předškolním věku. 

Každá maminka i dítě má možná obavy, jakým způsobem návštěva probíhá a cílem tohoto článku je seznámit vás s naší zkušeností, abyste mohli dětem ukázat, že se není čeho bát a věděli jste do čeho asi tak "půjdete". Cílem však určitě není připravit vás na to, abyste v poradně "uspěli", to v tak stručném článku a malé ukázce úkolů vůbec není možné a vaším cílem v poradně by mělo být, abyste získali objektivní doporučení, jak je či není Vaše dítě připraveno. Hodnocení, které získáte je pro vás cenným vodítkem, jak dále s dítětem pracovat a kam by vaše kroky měly směřovat. Kromě pedagogicko psychologické poradny je také možnost navštívit dětského psychologa, u kterého také můžete absolvovat diagnostiku, která se zaměří na vyšetření intelektu, osobnostních charakteristik, pozornost, paměti, slovní zásoby atd. Toto vyšetření jsme kdysi absolvovali s naším prostředním synem, vyšetření bylo obsáhlejší a časově náročnější než v PPP a získali jsme velmi zajímavé výsledky, díky kterým jsme lépe poznali silné a slabší stránky dítěte. 

My absolvovali schůzku v PPP společně, ale velmi často a ve většině případů se nechává dítě v poradně samo bez rodičů, aby pracovník zjistil, jestli dítě umí pracovat bez vaší přítomnosti a velmi často děti pracují právě jinak s dohledem rodičů a jinak bez nich. Doba, kterou jsme v poradně strávili se pohybovala kolem 30 - 45 minut. 

 

Úvodní seznámení

V úvodu se vzájemně pracovnice s dítětem seznámila, za samozřejmost se považovalo, že zná dítě své jméno (ideálně i příjmením), ví kolik mu je let. Předpokládám, že o těchto věcech se s dětmi bavíte - základní znalosti o sobě samém a rodině - dítě by mělo znát své jméno, jméno členů rodiny, vědět kde bydlí, to jsou informace, na které se vašich dětí mohou zeptat i u zápisu. Další oblastí byla orientace v čase, jaké zná dny v týdny, roční období, čím se jaké období vyznačuje, jaký den je dnes? Jaký bude zítra. Toto téma je pro předškolní děti celkem těžké, ale roční období a dny v týdnu by znát mohla. Zkuste si s dětmi povídat co děláte ráno, v poledne, večer, co děláme v noci, co jsme dělali včera? Co budeme dělat zítra? Co je víkend? 

Důležitou oblastí je slovní zásoba, kterou můžete s dětmi trénovat vlastně u všech aktivit, které děláte. Vždy vyzvěte děti k tomu, aby pojmenovávaly co vidí, co právě dělají. Nedávno jsme dělali velmi zajímavé cvičení, aby se děti učili odpovídat celou větou. Dávejte dětem otázky a děti nesmí odpovědět jedním slovem, ani strohým ANO NE. To použít nesmí a musí vymyslet jinou odpověď. Zprvu to bylo dost těžké, ale po chvílí se začalo dařit našemu předškolákovi zlepšit odpovědi a být v nich mnohem více kreativní. 

Slovní zásoba

Jedním z úkolů bylo i poznat slova nadřazená, tedy zkuste pojmenovávat nejen konkrétní věc, ale i celou skupinu věcí - ovoce, zelenina, nábytek apod. 

Tato cvičení se velmi často objevují i v logopedických poradnách, můžete dětem zkoušet dávat i cvičení, kdy mají za úkol například v katalogu z obchodu najít co nejvíce zeleniny, tu mohou zakroužkovat fixem. Nebo naopak dejte úkol třeba zakroužkuj všechno, co začíná na písmenko C. Zakroužkuj všechno oblečení apod. Dalším úkolem, který můžete hrát kdykoliv, třeba v autě je, aby děti vyjmenovali co nejvíce kusů oblečení, co nejvíce zvířátek, která žijí ve vodě, co nejvíce názvů ptáčků apod. Začněte snadnější oblastí a přejděte ke složitějším. 

Zrakové vnímání 

Velmi důležitá oblast, která je jedním z nejdůležitějších předpokladů pro pozdější úspěšné zvládnutí čtení a psaní čísel, písmen, slov...

Předškoláci se často zaměřují svým okem na obrázek jako celek, ale o něco složitější je zaměřit pozornost na detail, proto je vhodní tuto oblast posilovat.

Vhodná jsou cvičení, u kterých se hledají rozdíly, podporujeme soustředění na konkrétní detail a správné rozlišování.

I tato oblast se v poradně testovala a vy můžete s dětmi vyzkoušet, jak se jim v této oblasti daří.

Vhodným cvičením jsou třeba řady obrázků, kde jeden obrázek je jiný. Klasické úkoly typu najdi 10 rozdílů. V materiálech Mamihele téměř vždy najdete cvičení na tuto oblast, velmi oblíbené jsou u dětí obrázky hledám a najdu, kde musejí děti najít konkrétní počet obrázků ve velké koláži, což vyžaduje velké soustředění a smysl pro detail. Výborným cvičením jsou hry jako puzzle, skládání obrázku na papíře, který rozstříháte a děti mají za úkol obrázek složit. 

Dalším skvělým cvičením jsou tzv. Kimovy hry určené ke trénování zrakové paměti. 

Děti si zapamatují v určitém čase (obvykle 60 s) soubor několika předmětů a pak formou soutěže vyjmenovávají, kolik předmětů si zapamatovaly. U menších dětí můžete jen přehodit pořadí a děti hádají, co se změnilo. Pro trénink zrakové paměti samozřejmě můžete využít i pexeso. 

Sluchová paměť a sluchové vnímání

Další důležitá oblast, která je důležitou složkou učení a rozvoje dítěte. Sluchové rozlišování je nutné k pochopení sdělení, porozumění úkolů, které má dítě vykonat, k odlišení krátkých a dlouhých samohlásek, tvrdost a měkkost samohlásek, slabik.  Pokud je sluchového vnímání oslabeno, mohou se vyskytovat problémy se správným vývojem řeči, například vynechávání či přehazování hlásek ve slovech, potíže s výslovností delších slov, přehazování podobně znějících slov. Plíny/mlýny, balkón/vagón apod. Pro rozvoj sluchového vnímání je velmi důležitý kontakt dítěte s rodičem - čtení/vyprávění pohádek, povídání si, učení básniček/písniček, zpívání, pouštění zvuků, v dnešní době existují i sluchová pexesa, výbornou pomůckou je Albi tužka, kde děti poslouchají zvuky zvířátek, ale můžete například i pouštět zvuky zvířátek z YouTube a nechat hádat, jaké zvířátko děti slyšeli. Zkuste s dětmi vytleskání slabik nebo opakování tleskání. Pokud provádíte cvičení na sluchovou paměť, dejte si pozor na klidné prostředí. Ostatně pro žádné dítě není příliš vhodná mít za zády jako kulisu celý den puštěnou televizi, pokud tak děláte, doporučuji se tohoto "nešvaru" co nejdříve zbavit a připravit dětem klidné prostřední bez zbytečných rušivých vlivů. 

V přiloženém souboru máte připraveno pár cvičení na trénování sluchové paměti. 

 

Logické myšlení

Logické řady - snadný způsob, který můžete vyzkoušet je například navlékání korálků, použijete různé kombinace barev, které děti musejí logicky následovat a zopakovat. Navíc si u této aktivity krásně potrénují i jemnou motoriku, soustředění. U menších dětí můžete zkusit například třídění. Těstoviny podle tvarů, třídění podle barev, rozdělit zvířátka, která žijí ve vodě, na souši, na farmě apod. Dále přiřazování - obrázky a třeba figurky zvířátek - spojit správný obrázek a správné zvířátko. U starších dětí totéž na papíře, spojování obrázků, logických dvojic, které k sobě patří. Nebo třeba skupiny věcí, které k sobě patří. Logické řady, symboly, které má dítě zopakovat a zakreslit tak, jak budou následovat. Porovnávání - větší/menší, kratší/delší, smutný/veselý apod. Určování množství/počtu - můžete s dětmi zkoušet počítat, zprvu děti zapíší počet pomocí symbolů - například puntíků apod. Můžete zábavnou formou vyzkoušet matematické porovnání větší/menší, rovná se - doporučuji tento PDF soubor: https://www.mamihele.cz/ja-mam-kdo-ma-pocitani-do-10/ 

Orientace v prostoru - vpředu, vzadu, nahoře, dole, vpravo, vlevo, mezi, vedle, nad, pod apod. Vyzkoušejte s dětmi i cvičení typu - kde máš levou ruku, kde máš pravou ruku, dej pravou ruku na levé oko, dupni pravou nohu apod. 

Grafomotorika - je soubor psychomotorických činností, které jsou vykonávány při psaní a kreslení. Při grafomotorických cvičeních děti trénují koordinaci oka a ruky a cílem je tuto koordinaci zlepšovat, což je důležité pro pozdější psaní, ale také grafický projev dítěte. Předpokladem úspěšného osvojení psaní je, aby dítě mělo správný úchop tužky, tedy u předškolních dětí už bychom měli věnovat pozornost i držení tužky, což byla jedna z věcí, na které my musíme pracovat a bylo nám v poradně doporučeno zaměřit se na grafomotorická cvičení.Byl nám doporučen tento sešit Mezi námi pastelkami:

 

Jedna z věcí, podle které pracovníci dokáží mnohé odhalit a poznat je kresba. Určitě jste se již setkali s malováním postavy, kde by dítě mělo úměrně věku vylepšovat detaily a preciznost finálního výtvoru. Rozhodně mým cílem není nabádat vás, ať vaše dítě maluje dokonalé postavičky a abyste tomu věnovali neúměrně času. Vždy pamatujte na to, že by to mělo v prvé řadě dětem přinést radost, zvláště pak při tvoření. Ale co tím chci říct, že děti v tomto věku často postavu kreslí po svém, protože to prostě jinak neumí a neviděly, dokud jim v tom nepomůžete. Takže pokud jim řeknete, že nemusí kreslit ruce jen jako čárku, která vypadá jako větvička, ale že mohou nakreslit tričko s rukávem, na konci prstíčky, kterých je 5, že hlava nám nesedí na ramenou, ale na krku, že vlasy nám často netrčí do stropu jako dráty, že mohou nakreslit i delší vlásky, které padají až na ramena, tak si děti poskládají obrázek a pochopí souvislosti a jejich kresba bude vypadat mnohem lépe jen proto, že jste si o tom popovídali. Na trhu existuje i mnoho knih, pomocí kterých se děti naučí malovat krok za krokem. Velmi oblíbené je třeba i kreslení podle čísel, pokud jste nezkoušeli, moc doporučuji. Hlavně prosím NIKDY nehodnoťte dítě při malování negativně, nemusíte říkat, jestli se vám to líbí nebo ne, můžete třeba jen popisovat co vidíte, ale rozhodně nekritizujte, protože tím můžete dětem sebrat radost z malování a to je to nejdůležitější, abychom jim nechali jejich kreativitu a fantazii. 

Náš nejmladší syn 5 let                              Náš prostřední syn 10 let             

                      

 

Posledním úkolem, který bych ráda zmínila je test na zkříženou lateralitu, které v některých školkách s dětmi dělají a pravděpodobně s Vámi budou dělat i v poradně. Určitě na to dítě nijak nepřipravujte a nijak nekomentujte, jakým způsobem by cvičení mělo provádět. Jde o to, že u dětí, které již mají vyhraněnou pravou či levou ruku, by mělo být k dominantní ruce i stejné dominantní oko. Tedy pravák by měl mít dominantní pravé oko. A naopak levák levé oko. Avšak někdy tomu bývá naopak a to může a nemusí nic znamenat. My například máme oba mladší chlapečky se zkříženou lateralitou a jsou velmi šikovní, jen jsou oblasti, kde musíme mít trošku větší úsilí. Například v začátku psaní psal písmena, číslice a dokonce i slova zrcadlově obráceně.  Zmiňuji Vám to hlavně proto, že ne vždy to rodiče vědí a informovanost přinese rodičům větší pochopení a trpělivost. 

Více informací najdete v PDF nebo si vyhledejte na internetu. 

Stáhněte si ZDARMA zde: 

Úkoly pro předškoláky

Doufám, že se vám článek líbil a přinesl alespoň základní představu o návštěvě PPP. 

Den jako malovaný přeje Mamihele